Prevádzkovateľ internetového obchodu www.kkequishop.sk a súčasne predávajúcim, je:
Mgr. Magdaléna Knižacká, K&K equishop, s.r.o., chovateľské a jazdecké potreby
IČO 54457131
IČ DPH: SK 2121678394
DIČ: 2121678394
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 79189/L

 • Adresa sídla: Partizánska 71/6, 027 43 Nižná
  Zodpovedná vedúca: Mgr. Magdaléna Knižacká
  Mobil: 0911596594
 • Ďalšie kontaktné údaje predávajúceho:
  info@kkequishop.sk
 • m.knizacka@gmail.com
 • Na Vaše e-maily Vám radi odpovieme počas pracovných dní od 09:00 do 18:00 hod.
 • Používaním webovej stránky internetového obchodu www.kkequishop.sk kupujúci súhlasí s Obchodnými podmienkami a dôkladne sa s nimi oboznámil. Zároveň kupujúci berie na vedomie a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy. Kupujúci udeľuje tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomnou formou /e-mail/ odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
 • Mgr. Magdaléna Knižacká, K&K equishop si zároveň vyhradzuje právo jednostrannej zmeny predajných cien v závislosti na vývoji kurzu Eura k voľne zameniteľným menám, zmenám cien dodávateľov a vývoja tuzemskej ekonomiky, bez upovedomenia kupujúceho. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Platné znenie obchodných podmienok bude uverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1, 

za@soi.sk, http://www.soi.sk,

 tel.č.: 041/ 7632 130

 •  

Objednávanie tovaru:

 • Tovar si môže kupujúci objednať len prostredníctvom e-shopu internetovej stránky www.kkequishop.sk
 • Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
 • Predávajúci potvrdí prijatie objednávky počas pracovných dní do 48 hodín, prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
 • Všetky objednávky, ktoré boli potvrdené sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci výslovne nedohodnú inak.
 • Predávajúci sa zaväzuje dodať objednané množstvo a druh tovaru za vopred dohodnutú cenu.
 • Kupujúci má právo stornovať objednávku tovaru do 24 hodín po jej potvrdení a to e-mailom na adresu info@kkequishop.sk ( v predmete mailu je potrebné uviesť STORNO ), pokiaľ sa objednávka ešte nenachádza v stave „VYBAVENÁ“. Ak kupujúci za tovar zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 14 dní od doručenia zrušenia objednávky.
 • Predávajúci má právo stornovať objednávku , ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa zo zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet do 14 dní, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 • Objednaný tovar ostáva majetkom Mgr. Magdaléna Knižacká K&K equishop, s.r.o. až do úplného zaplatenia kupujúcim.
 • Kupujúci je povinný nahradiť Predávajúcemu oprávnené náklady paušálne vo výške 5,- € (slovom: päť euro), v prípade, že vznikla kúpna zmluva (objednávka), ktorú Kupujúci nestornoval alebo od ktorej neodstúpil do času odovzdania objednávky dopravcovi a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť Predávajúcemu alebo bol vyzvaný Predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal. Táto paušálna výška oprávnených nákladov zahŕňa náklady na dopravu, obalový materiál, prácu a ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

Ako nakupovať:

 • Pred nákupom v internetovom obchode www.kkequishop.sk je možnosť sa zaregistrovať. Pri registrácii a vyplňovaní objednávky je dôležité správne uviesť všetky údaje potrebné pre vybavenie objednávky.
 • Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje údaje podľa objednávacieho formulára.
 • Kupujúci sa môže prihlásiť pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktoré si sám zvolí pri registrácii.
 • Ak kupujúci zabudne svoje prihlasovacie heslo alebo meno, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Pokiaľ si chce zmeniť heslo, musí sa prihlásiť pod svojimi pôvodnými prihlasovacími údajmi a môže si heslo zmeniť.
 • Internetový obchod www.kkequishop.sk je rozdelený do viacerých hlavných kategórií, z ktorých niektoré majú svoje podkategórie a aj ďalšie varianty.
 • Pri každom tovare je uvedená cena s DPH.
 • Pri názve tovaru môžu byť uvedené aj ďalšie informácie, napríklad Novinka, Akcia, Výpredaj …
 • Tovar je možné pridávať jednotlivo do nákupného košíka a meniť počet kusov.
 • Pokiaľ chce kupujúci tovar z nákupného košíka odstrániť, klikne na ikonu zmazať a tovar bude odstránený z nákupného košíka.
 • Po ukončení objednávky ju kupujúci potvrdí a obratom predávajúci potvrdí prijatie objednávky.
 • O priebehu vybavenia objednávky sa môže kupujúci priebežne informovať na e-mailovej adrese: info@kkequishop.sk
 • Lehota na dodanie tovaru je 5-7 pracovných dní vrátane doručenia tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, do 24 hodín pri dodaní kuriérom /okrem víkendu/ ak je tovar na centrálnom sklade.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou, alebo kuriérom.
 • Predávajúci preberá na seba zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené kuriérom

Platobné podmienky:

 • Všetky ceny výrobkov sú uvedené s DPH.
 • Tovar bude odovzdaný kupujúcemu po zaplatení objednávky v hotovosti, resp. bude odoslaný formou dobierky, prostredníctvom kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty.
 • Pri zasielaní tovaru na dobierku bude objednaný tovar odoslaný na adresu uvedenú kupujúcim a ten ju zaplatí až pri jeho prevzatí.
 • Spolu s tovarom je kupujúcemu doručená aj faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň aj ako záručný list.
 • Pri zadávaní objednávky je možný výber spôsobu platby aj na prevod. Po odoslaní objednávky (ak je tovar skladom) sa posiela faktúra zákazníkovi na e-mailovú adresu. V takomto prípade bude tovar odoslaný zákazníkovi po uhradení faktúry najneskôr do 5 pracovných dní na účet predávajúceho.

Dopravné podmienky:

 • Dopravné podmienky a spôsoby dodania resp. prevzatia tovaru nájdete podrobne rozpísané v kategórii na hlavnej stránke v sekcii Prepravné náklady.

Informácie o tovare:

 • Informácie o dostupnosti konkrétneho tovaru sú uvedené individuálne pri každom výrobku.
 • Pri zelenej kolónke skladom je uvedený počet kusov ktorý sa nachádza na centrálnom sklade.
 • Ak sa pri tovare nenachádza zelená kolonka skladom tovar nie je dostupný k okamžitému odberu, ale na objednávku.
 • Predávajúci telefonicky, alebo mailom upresní možnosť a dobu dodania uvedeného tovaru.
 • Po vybavení objednávky predávajúci mailom, alebo telefonicky upovedomí kupujúceho o odoslaní tovaru na dobierku.
 • Na výrobky pri ktorých je uvedené výpredaj alebo akcia sa už ďalšia zľava nevzťahuje.
 • Všetky akcie platia do odvolania, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak.
 • Výrobky, pri ktorých je uvedené výpredaj sú k dispozícii do vypredania zásob a nie je možné ich doobjednať.

Odstúpenie od zmluvy:

 • K&K equishop, s.r.o.  garantuje výmenu tovaru, alebo vrátenie zaplatenej sumy podľa nasledujúcich ustanovení:
 1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne poskytol informácie o práve odstúpiť od zmluvy v zmysle § 3 ods. 1. písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon č. 102/2014 Z.z.“). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia vyššie uvedenej lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.
 1.  Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to v listinnej podobe prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. znáša kupujúci ako spotrebiteľ. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj prostredníctvom zaslania predvyplneného formulára v lehote a za podmienok stanovených vyššie, ktorý mu bol predávajúcim poskytnutý.
 2. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátane každej doplnkovej zmluve súvisiacou so zmluvou, zmluvné strany vrátia alebo nahradia si všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosíme pokiaľ možno zasielajte späť:

            – nepoužívaný,

            – nepoškodený,

            – kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.),

            – spolu s dokladom o kúpe,

            – podľa možnosti v pôvodnom obale,

            a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy alebo ho odovzdať predávajúcemu osobe v centrále firmy v Nižnej, okres Tvrdošín. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odporúčame vám tovar poistiť.

 1. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z.z.
 2. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, tj. zníženie hodnoty tovaru vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností, kupujúci uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z.
 3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 4. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 5. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.
 6. V súlade s § 7 ods. 6. zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, 
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, 
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, 
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil, 
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, 
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, 
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho:

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, iba ak je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné. 

V prípade, že na strane predávajúceho došlo na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny, neštandardných údajov alebo termíne dodania tovaru, prípadne ak je tovar vypredaný alebo trvale u dodávateľa nedostupný , predávajúci si vyhradzuje právo nedodať kupujúcemu tovar, a to ani v prípade, ak bolo odoslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takomto prípade si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy

Ak cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne kupujúceho na túto skutočnosť upozorníme. Ak doposiaľ nedošlo k prijatiu objednávky, predávajúci nie je povinný zmluvu uzavrieť. Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím zo strany predávajúceho 

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:

 • technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavná chybná cena tovaru;
 • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, časový výpadok v trvaní max.9 týždňov vo výrobe u dodávateľa, zahraničný partner prestal dodávať do SR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.
 • Pri zadávaní objednávky pri spôsobe platby na prevod sa objednávka potvrdí a posiela sa predfaktúra zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu. Ak sa úhrada neuskutoční do 5 pracovních dní, dodávateľ automaticky odstupuje od zmluvy a tovar je vrátený na sklad.

V prípade, ak nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, predávajúci bude kupujúceho o odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať.